Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Dags för nya grepp i arbetsmiljöarbetet

Publicerad: 2015-12-02

Det moderna arbetslivet kräver nya lösningar. Det är dags för nya grepp och en modernisering av arbetsmiljöarbetet, skriver Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR.

Den psykiska ohälsan ökar, sjukskrivningarna skenar och nyligen presenterade Sveriges Företagshälsor en undersökning som visar att 350 000 personer, flera gånger i veckan, känner ett psykiskt obehag av att gå till jobbet. Det är dags för nya grepp och en modernisering av arbetsmiljöarbetet.

En stor del av den psykiska ohälsan bottnar i för hög arbetsbelastning, svårigheter för anställda att göra ett gott jobb och ett arbetsliv där inflytande och handlingsutrymme, i kölvattnet av New public mangament-filosofin, begränsats för professionerna.

Brister i arbetsvillkor och arbetsmiljö slår hårt och kostar mycket. Det drabbar medarbetare som får betala med sin hälsa. Det drabbar chefer som, förutom att den egna hälsan påverkas, får problem med att leva upp till sitt arbetsmiljöansvar. Det drabbar verksamheterna som får svårare att nå sina verksamhetsmål och leverera med kvalitet och det påverkar i förlängningen också produktivitet och tillväxt i samhällsekonomin.

Det finns fortfarande mycket att göra när det gäller den fysiska arbetsmiljön men en stor del av de skenande sjukskrivningarna är ett kvitto på att för lite kraft lagts på psykosociala aspekter i arbetsmiljöarbetet. Det moderna arbetslivet kräver helt enkelt nya lösningar.

Akademikerförbundet SSR organiserar samhällsvetare på arbetsmarknadens alla sektorer. Våra erfarenheter säger oss att arbetsmiljölagen behöver moderniseras och att vi måste hitta nya grepp för arbetsmiljöarbetet.

*Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, måste utgå från en helhetssyn på hälsa och välbefinnande. Fokus ska ligga på friskfaktorer och på det som bidrar till god hälsa, parallellt med att orsaker till ohälsa åtgärdas.

*Ett mål är att arbetsplatser ska vara universellt utformade. Med det menas arbetsplatser där
den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samspelar med rekrytering, kompetensförsörjning
och rehabilitering och på sätt skapar inkluderande miljöer som välkomnar medarbetare med olika sociala, psykiska och fysiska förutsättningar.

*SAM ska integreras i styr- och ledningssystemen. Arbetsgivaren ska i samverkan med skyddsombuden planera arbetsmiljöarbetet och upprätta tidsplaner i årshjul som korrelerar med verksamhetsplanering och budgetprocess.

*Arbetsmiljöansvaret ska vara tydligt delegerat och formulerat i skrift. Chefer ska vara välinformerade om sitt arbetsmiljöansvar och HR-kompetens ska finnas både på strategisk och operativ nivå.

*Alla arbetsgivare ska vara anslutna till en kvalitetssäkrad företagshälsovård. Uppdraget till företagshälsovården ska vara arbetsplatsspecifikt och ta sikte på de behov som identifierats i SAM.

*Staten måste tillskjuta mer resurser till arbetslivsforskning och tillskapa en nationell aktör som har i uppdrag att, i nära samverkan med arbetsmarknadens parter, samordna arbetslivsforskning och kunskapsspridning.

Det finns mycket som talar för att ”nu” är en bra tidpunkt för att rusta och modernisera arbetsmiljöarbetet. Behoven av nya grepp är uppenbara i sjukskrivningsstatistiken och regeringen arbetar med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi.

En god arbetsmiljö med hälsofrämjande, inkluderande och utvecklande arbetsplatser är en investering för framtiden. Det skapar grunden för ett hållbart arbetsliv där mångas kompetens kan tas tillvara och det bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt och därmed till allas välfärd. En god arbetsmiljö ligger i allas intresse, både som medel och som mål.

debatt_ssr

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR

Publicerad: 2015-12-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!