Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Är arbetsmiljön eller skolplikten viktigast?

Vad går före – arbetsmiljön eller skolplikten? Jag jobbar på en grundskola som haft det väldigt stöktig. Det har framförallt varit en elev i högstadiet som varit drivande och legat bakom mycket av problemen. Det har varit våld, hot av personal och elever samt problem med bränder.

Publicerad: 2008-04-04

Fråga: Vad går före – arbetsmiljön eller skolplikten? Jag jobbar på en grundskola som haft det väldigt stöktig. Det har framförallt varit en elev i högstadiet som varit drivande och legat bakom mycket av problemen. Det har varit våld, hot av personal och elever samt problem med bränder.
Skolledningen såg allvaret i situationen och skapade en mindre undervisningsgrupp utanför skolan. När nämda elev fortsatte sitt agressiva beteende, kallade man till krismöte med representanter från kommunen, och beslutade om hemundervisning i ett privat företags regi, till dess han kan erbjudas plats i en specialskola.
Nu har föräldrarna till pojken som erbjudits hemundervisning överklagat beslutet och vill förmå oss att återigen ta emot eleven. Jag kommer nu till min fråga; vad har vi för möjligheter i denna fråga? Arbetsmiljön är starkt hotad för både elever och lärare om denna elev måste gå kvar i skolan.
Tacksam för råd!

SVAR: Det låter som ett mycket besvärligt läge, och ett svårt dilemma, som jag tycker ni försökt lösa på ett vettigt sätt. Jag kan dock inte se konflikten mellan skolplikten och arbetsmiljölagen i det här fallet, eftersom ni hela tiden försökt prioritera såväl undervisning som säkerhet. Ur mitt perspektiv har ni hanterat problemet och eleven seriöst. Problemet verkar vara kommunikationen/dialogen/överenskommelsen med föräldrarna. Föräldrarnas medgivande är mycket viktig, för era möjligheter att agera. Vill inte föräldrarna medverka i er lösning blir det svårt att fortsätta hemundervisningen. Alternativet till hemundervisningen torde vara att låta eleven ha enskild undervisning i skolan och att ha en egen elevassistent(/vakt?) som följeslagare, om ni inte redan provat det. Detta i väntan på platsen i specialskolan. På följande hemsida skriver Skolverket om ordningsregler i skolan: http://www.skolverket.se/sb/d/1488. Där står: "Elever i grundskolan kan inte avstängas eftersom de har skolplikt. I allra sista hand kan en elev flyttas från en grundskola till en annan skola, till och med mot elevens eller vårdnadshavarnas vilja. Detta måste dock motiveras av att eleven kan få bättre stöd för att nå målen i en annan skola och för att garantera andra elevers trygghet och arbetsro samt deras rätt till en god utbildning.” "Skolpersonalens befogenheter att handla när en elev bryter mot ordningsreglerna beskrivs i skolformsförordningarna." På hemsidan finns också kontaktuppgifter till jurister som säkert kan reda ut rättigheter och skyldigheter för er. Ur arbetsmiljösynpunkt behöver ni, om ni inte redan gjort det, presentera en gedigen riskbedömning i frågan, inkluderande brandsäkerhet, trakasserier, hot och våld. Här kan hela skolans spektrum av psykolog/kurator/skolsköterska/elevstödjare/elevassistenter/skyddsombud involveras för att nyansera bilden och klargöra vad som gjorts och vilka åtgärder som måste komma till stånd. Eftersom allt nu ställts på sin spets och ni har hamnat i en återvändsgränd genom elevens extrema agerande, era åtgärder och föräldrarnas överklagande, råder jag er att ta hjälp från Arbetsmiljöverket och att i kommunikation med Skolverket komma fram till rätt lösning, i samklang med respektive regelverk. Det finns specialister på skolfrågor på Arbetsmiljöverket, antingen på huvudkontoret eller inspektionsdistriktet i er region. Låt verket komma ut på inspektion till er och hjälpa er att styra upp situationen, innan något ytterligare inträffar.

Publicerad: 2008-04-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!