Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Hur kallt får det vara på kontoret?

FRÅGA Det har under en längre period nu i höst varit rätt kallt på kontoret. Jag misstänker att fastighetsägaren har dragit ned på temperaturen för att spara. Som skyddsombud, vad kan jag göra? Hur kallt får det egentligen vara på kontoret? Finns det några gränsvärden för kyla? Hur påverkar man fastighetsägaren?

Publicerad: 2022-12-04

Foto: Ado Stock

SVAR Nej, det finns inget generellt gränsvärde för kyla. Ja, det går att påverka fastighetsägaren, via arbetsgivaren. Men det fordrar kunskaper och kurage i denna konflikt mellan ekonomi och risk för ohälsa, där skyddsombudet på den lokala arbetsplatsen nästan bara har rekommendationer från berörda myndigheter att argumentera med.

En utgångspunkt är att om det är för kallt ”försöker kroppen behålla värmen och skapa mer värme. Det skapar en köldstress som kan påverka hälsan på flera sätt, bland annat kan mottagligheten för flera sjukdomar öka” (Boverket). Tillsammans med en förpliktigande paragraf i miljöbalken, se nedan, ger detta faktum en god handlingsgrund för ett skyddsombud.

 Nu något om detaljerna: I den föreskrift från Arbetsmiljöverket som gäller för arbetsplatsens utformning (Afs 2020:1) sägs bara att inomhusarbetsplatser ska ha ”lämpligt termiskt klimat” och i tillagda allmänna råd rekommenderas ”närmare undersökning” vid ”varaktigt” lägre lufttemperatur än 20 grader.  Som ”varaktigt” räknar myndigheten ”i någon vecka”.

Det duger med en vanlig termometer i en första mätning. I gränsfall eller vid oenighet krävs dock speciella termometrar, enligt den ”vägledning om temperatur inomhus” från Folkhälsomyndigheten, FHV, som Afs 2020:1 hänvisar till. Här kommer mättekniska begrepp in, som ”vistelsezon” och ”operativ temperatur”. Operativ temperatur är medelvärdet mellan lufttemperaturen och genomsnittlig strålningstemperatur från omgivande ytor och mäts med en så kallad globtermometer. Valet står här mellan att kontakta mätexpertis, kanske en skyddsingenjör, och att köpa en kalibrerad termometer och en globtermometer.

FHV hänvisar i sin tur till bland annat miljöbalkens 9 kapitel paragraf 3, för bedömning av om inomhusklimatet ”innebär olägenhet för människors hälsa” – något som ska förhindras ”så snart det finns skäl att anta att en verksamhet … kan medföra ... olägenhet för människors hälsa” (2 kap. paragraf 3). Detta är en skarp skrivning och den som myndigheternas råd och föreskrifter ytterst faller tillbaka på.

 Sådan olägenhet kan, med rådande kunskaper, antas föreligga vid

  • en operativ temperatur på 18 grader eller lägre (för känsliga grupper 20 grader)
  • en yttemperatur i golvet på 16 grader eller lägre (för känsliga grupper 18 grader).

De ”känsliga grupper” som nämns är äldre, sjukdomsdrabbade och funktionshindrade. Och utöver temperaturmätningar bör frågor om lokalens användning redas ut och en samlad bedömning göras av lokalens termiska klimat, inklusive drag och temperaturskillnad i höjdled.

 /JAN ENQVIST

Publicerad: 2022-12-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!