Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Måste vanliga tillbud utredas?

Måste en arbetsgivare ha skriftliga rutiner som klargör hur och när så kallade vanliga tillbud ska rapporteras och utredas? Det undrar frågeställaren som upplever att Arbetsmiljöverket riktar sådana krav mot svenska arbetsgivare. Vad gäller egentligen? Vår expert Johan Holm reder ut vad som gäller.

Publicerad: 2023-02-21

Det är inte helt tydligt vad arbetsgivarens skyldigheter är när tillbud inte kan betecknas som allvarliga.
Foto: Adobe Stock

FRÅGA Måste en arbetsgivare ha skriftliga rutiner som klargör hur och när så kallade vanliga tillbud ska rapporteras och utredas? Min erfarenhet som arbetsmiljöingenjör är att Arbetsmiljöverket riktar sådana krav mot svenska arbetsgivare och driver detta vidare till förelägganden. Jag är av den uppfattningen att Arbetsmiljöverket inte har stöd i svensk arbetsmiljölagstiftning eller i föreskrifterna för att kunna ställa ett sådant krav. Vad gäller egentligen?

SVAR Tillbud brukar definieras som en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Ett tillbud är alltså en ”nästan-olycka”. Beroende på vilken typ av tillbud som har inträffat så inträder olika rättsliga skyldigheter för arbetsgivaren. För ett allvarligt tillbud, det vill säga en händelse som i sig innebär stor fara för ohälsa eller olycksfall, gäller att arbetsgivaren genast måste anmäla detta till Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljölagen tredje kapitlet paragraf tre).  Bakgrunden till regeln är att Arbetsmiljöverket snabbt ska kunna ingripa för att åtgärda arbetsmiljörisker där det finns behov av det. Om ett allvarligt tillbud inträffar så ska arbetsgivaren också utreda orsakerna till tillbudet så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen ( Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001: 1, paragraf nio).

När det gäller ”vanliga tillbud” det vill säga sådana tillbud som inte kan betecknas som allvarliga, är arbetsgivarens skyldigheter inte lika tydligt reglerade. Det betyder dock inte att Arbetsmiljöverket inte kan förelägga en arbetsgivare att vidta åtgärder vid ”vanliga tillbud” om det finns ett behov av det. I praxis har framhållits att Arbetsmiljöverket har ett betydande handlingsutrymme att utfärda förelägganden för att säkerställa att arbetsmiljölagen efterlevs.

Frågan är då vilka bestämmelser som kan utgöra rättslig grund för Arbetsmiljöverket att ställa krav på en arbetsgivare att utreda och rapportera ”vanliga tillbud”? Till att börja med kan framhållas att den rättsliga grunden ska framgå av föreläggandet. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Afs 2001:1, finns flera bestämmelser som kan aktualiseras. Av paragraf åtta följer att en arbetsgivare har en skyldighet att regelbundet undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena. Av paragraf tio framgår att arbetsgivaren omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Att utreda tillbud kan vara ett sätt att identifiera arbetsmiljörisker för att kunna åtgärda dem. Vidare framhålls i de allmänna råden till paragraf nio att det kan vara värdefullt att utreda även tillbud som inte är allvarliga. Sammanfattningsvis finns viss rättslig grund för Arbetsmiljöverket att utfärda denna typ av förelägganden, även om den regleringen inte är lika tydlig som när det gäller allvarliga tillbud.

Om du som arbetsgivare inte tycker att ett föreläggande från Arbetsmiljöverket har tillräcklig rättslig grund kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätt. Det finns exempel i praxis på att domstolar har underkänt förelägganden från Arbetsmiljöverket just för att domstolen har funnit att Arbetsmiljöverket inte hade rättsligt stöd för kravet i föreläggandet (exempelvis HFD 2016 ref 46).

/ JOHAN HOLM, lektor i rättsvetenskap, forskar och undervisar om arbetsmiljörätt.

 

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-02-21

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!