Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Vad gäller vid delegering?

Vad gäller vid delegering av arbetsmiljöansvar? Jag sitter med i företagets miljö- och arbetsmiljögrupp. Vi har ett skyddsombud på företaget men det har blivit jag som fått ansvaret för bevakning av lagstiftning. Jag är även sammankallande av möten gällande arbetsmiljöfrågor, jag upprättar handlingsplaner och jagar på ansvariga för truckar, pallställage osv. Jag har dock inte fått ansvaret delegerat.

Publicerad: 2008-05-26

Fråga: Vad gäller vid delegering av arbetsmiljöansvar? Jag sitter med i företagets miljö- och arbetsmiljögrupp. Vi har ett skyddsombud på företaget men det har blivit jag som fått ansvaret för bevakning av lagstiftning. Jag är även sammankallande av möten gällande arbetsmiljöfrågor, jag upprättar handlingsplaner och jagar på ansvariga för truckar, pallställage osv. Jag har dock inte fått ansvaret delegerat.
I dag står det att VD leder arbetet i miljö- arbetsmiljögruppen och att han ansvarar för att arbetsmiljön motsvarar lagens krav. Läser i SFS 1977:1160 att det rättsliga ansvaret för att arbetsförhållandena motsvarar arbetsmiljölagens krav, ligger hos arbetsgivaren. Enligt 6§ får arbetsgivaren fördela arbetsuppgifterna, men det juridiska ansvaret åligger dock arbetsgivaren.Jag har börjat fila på ett delegeringsbrev (för visst bör jag få ansvaret skriftligt delegerat, då det är så att jag idag har det officiella ansvaret?).
Jag undrar även vad ett formellt ansvar innebär. Vad har jag för ansvar om det händer något, t ex en olycka?

SVAR: Det är bra att ni preciserar vem som håller i arbetsmiljöfrågorna, från arbetsgivarhåll, och då är en skriftlig delegering viktig för tydligheten. Skyddsombudet håller ju också på med arbetsmiljöfrågorna, men har inget ansvar för dessa, utan ska snarare i dialog med chefer/samordnare ta upp risker/brister/förbättringsförslag samt hålla sig välutbildad på området. Kopplad till Arbetsmiljölagen som du refererar till, är också föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), där § 6 handlar om Uppgiftsfördelning/delegering inom arbetsmiljöområdet. Den kan du läsa på: http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_01.aspx. Det är viktigt att hålla reda på att man aldrig kan delegera bort arbetsmiljöansvaret, utan det ligger kvar på högsta ledningen/VD, liksom andra verksamhetsfrågor. Det du får delegerat till dig är arbetsmiljöuppgifter och sedan har du ett operativt ansvar för dessa arbetsuppgifter, t ex det du redan gör idag: Hålla koll på lagar & regler, göra handlingsplaner osv. För att delegeringen ska fungera krävs tre saker för din del: Tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser. Saknas någon av dessa ingredienser får du svårt att vara professionell i din roll som arbetsmiljöansvarig. I delegeringsbrevet ska det framgå att det du får delegerat till dig är arbetsmiljöuppgifter. Till delegeringsbrevet kan du koppla en bilaga där det preciseras vad som ingår i dina uppgifter. Dessutom ska en returneringsblankett finnas, så du kan returnera ansvaret för uppgifterna vid behov. Returnering är tänkt att användas om någon av de tre ingredienserna ovan (kunskap, befogenhet, resurser) saknas. Vad gäller eventuella rättsliga efterföljder, så är tydlighet (skriftligt), ordning och reda viktigt. Den rättsliga prövningen vid t ex arbetsskada/dödsfall görs från fall till fall och bedöms bl a utifrån försumlighet, oaktsamhet, hur högt säkerhetstänkandet varit, hur man informerat de anställda om risker och ifall tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser funnits på olika nivåer. Ju tydligare man varit i förväg, desto mindre är risken att bli dömd. Dvs om ni gör delegering enligt konstens alla regler och börjar jobba systematiskt så säkrar ni upp mot negativa efterföljder. Böter är det som kan förekomma som straff (fängelse finns också på straffskalan, men jag har aldrig hört att det använts). Vill du veta mer om rättsligt efterspel kan du läsa mer i Arbetsmiljölagens kap 8 om Påföljder och eventuellt kontakta en jurist/inspektör på Arbetsmiljöverket, som kan förklara hur de tänker när de utreder en arbetsplatsolycka, och vad de rättsliga konsekvenserna kan bli för enskilda individer.

Publicerad: 2008-05-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!