Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Guiden

3. Rättigheter och utbildning

AVSNITT 3: SKYDDSOMBUD HAR RÄTT TILL UTBILDNING

Publicerad: 2010-08-25

Varje skyddsombud har rätt till den utbildning som erfordras enligt 6 kap 4§ arbetsmiljölagen (www.av.se). Enligt lagen är det arbetsgivaren och arbetstagarna som i samverkan skall diskutera vilken utbildning som skyddsombudet behöver.

Skyddsombudsskola-100825ny4

Syftet med utbildningen är att du ska kunna identifiera arbetsmiljörisker, få tillräcklig kunskap så att du kan komma med goda synpunkter vid planering och veta vilka man skall vända sig till om du upptäcker brister i arbetsmiljön. Man skall också känna till vilka rättigheter som man har, som skyddsombud.

Finns det en skyddskommitté på arbetsplatsen så hör det till kommitténs uppgift att ta upp frågan om skyddsombudens utbildning (enligt 6 kap 9§ arbetsmiljölagen). Hindras skyddsombud från att delta i erforderlig utbildning har skyddsombudet rätt till skadestånd (enligt 6 kap 10-11 §§ arbetsmiljölagen).

När du har blivit vald till skyddsombud ska du se till att du får utbildning. Om du är vald av en facklig organisation, vänd dig till dem och be att få gå utbildning omedelbart, helst inom sex månader.

Rätten till skyddsombudsutbildning kan vara inskriven i ett kollektivavtal.
Så är fallet inom det avtal som gäller för pappersindustrin. Tillhör du en facklig organisation så ska du vända dig till den och fråga vilka regler som gäller och om det står något om skyddsombudens utbildning i kollektivavtalet. Är du oorganiserad får du ta upp en diskussion med din arbetsgivare om omfattningen av din utbildning. Före 1990 omfattades de flesta skyddsombud av arbetsmiljöavtal. I dessa uppgavs att skyddsombuden skulle ha 35-40 timmars grundutbildning. Jag tycker att det även idag är en bra måttstock.

Utbildningen måste ha samband med ditt skyddsombudsuppdrag.
Omfattningen av utbildningen ska ställas i relation till din uppgift, om du är huvudskyddsombud på ett stort företag, eller lokalt skyddsombud på ett litet företag. Ett huvudskyddsombud på ett stort företag kan ha rätt till mer omfattande arbetsmiljöutbildning än ett skyddsombud på ett litet företag. Å andra sidan skulle man kunna tänka sig att ett skyddsombud som arbetade på ett litet företag, men i en mycket riskfylld arbetsmiljö, har rätt till en mer omfattande utbildning.

Arbetsgivaren skall betala din grundutbildning.
Om din arbetsgivare vägrar att betala din utbildning, skall du vända dig till din fackliga organisation, som har eller har haft kollektivavtal med arbetsgivaren. Din organisation skall då ta upp en förhandling med arbetsgivaren enligt medbestämmandelagen.

Det som är den kniviga frågan är inte grundutbildning utan vidareutbildning och hur mycket som en arbetsgivare är skyldig att betala. Om ett skyddsombud vill att arbetsgivaren skall betala en vidareutbildning i arbetsmiljöfrågor måste skyddsombudet eller den fackliga organisationen kunna påstå att en sådan är erforderlig för skyddsombudet. Ett skyddsombud har ofta möjlighet att ta ledigt för studier enligt förtroendemannalagen, men då är det inte självklart att arbetsgivaren skall betala utbildningen.

Det finns några rättsfall i arbetsdomstolen som behandlar rätten till utbildning för skyddsombud. I ett fall, AD nr 165/1978, hade säsongsanställda skyddsombud rätt att delta i en skyddsombudskurs under annan tid än då de var anställda. I ett annat AD fall, nr 114/1981, deltog tre lokala skyddsombud i en längre arbetsmiljökurs för huvudskyddsombud. AD fann att arbetsgivaren inte var skyldig att betala lön under den tid som de var lediga, eftersom kursen var avsedd för huvudskyddsombud.

Publicerad: 2010-08-25

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!