Allt om arbetsmiljö logga
Guiden

FHV i Rehabärenden

AVSNITT 5: FHV I REHABÄRENDEN

Publicerad: 2011-05-23

Vilken nytta har du som arbetsgivare av företagshälsovården (FHV) i rehabärenden?

 

Det reder rehabexperten Anna Sporrong ut i det femte avsnittet i rehabskolan. De tidigare avsnitten hittar du här till höger på sajten, genom att gå igenom dem kan du göra din egen handbok för rehabärenden.

Det är du som arbetsgivare som bestämmer på vilket sätt din arbetsplats ska samverka med företagshälsovården. Enligt Arbetsmiljölagen 3kap. 2c§, ”ska arbetsgivaren svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå”. Det betyder alltså att ni inte är skyldiga att ha ett avtal, men ni måste känna till var en lämplig FHV finns att få tag på.

Bestämmer ni er för ett avtal finns det flera saker att tänka på:
För det första, enligt Arbetsmiljölagen är FHV en oberoende expertresurs, som ska göra objektiva bedömningar av orsaken till nedsatt arbetsförmåga och ge förslag på och genomföra åtgärder så att medarbetaren komma tillbaka i jobb så snart det är medicinskt lämpligt.

Det betyder alltså att FHV inte är arbetsgivarens part, även om det är du som upphandlat tjänsten. Detta är bra att känna till.

I avtalet ska det framgå hur medarbetaren har tillgång till sin FHV. Antingen så måste medarbetaren först stämma av med sin chef att det är OK att besöka FHV eller så får medarbetaren på eget initiativ kontakt FHV, som sedan återkopplar till arbetsgivaren om ev fortsatt behov av åtgärder.

Sjukskrivande läkare kan finnas inom t ex primärvården, specialistvården eller FHV. Ni bör ta ställning till: när är läkaren hos er FHV den sjukskrivande läkaren?

Ni bör också fundera över: vilka tjänster behöver vi? FHV erbjuder en hel palett av olika tjänster:
Samordna och medverka vid rehab- och avstämningsmöten, genomföra funktions- och arbetsförmågebedömningar, hälsoundersökningar, medverka vid skyddsronder, göra riskbedömningar, samtalsstöd, arbeta förebyggande mm.

När det gäller sjukfrånvaro så kan FHV vara dig behjälplig redan från start. Många sjukskrivningar har orsaker som är helt eller delvis arbetsrelaterade. FHV kan här bistå i att inventera och utreda orsakerna till sjukfrånvaro och ge förslag på vad som behövs för att medarbetare ska kunna återgå i arbete. Ibland är det inte sjukdom som sätter ned arbetsförmågan, utan t ex en konflikt på arbetsplatsen som gör att medarbetaren inte vill gå till jobbet. Det är då ett arbetsgivaransvar att ta tag i den konflikten och då kan FHV hjälpa till.

När du i ett aktuellt sjukskrivningsärende kontaktar FHV kan du t ex be att få hjälp av deras rehabkoordinator. Idag har flertalet FHV i landet en rehabkoordinator som har som uppgift att stödja dig som arbetsgivare och din sjukskrivna medarbetare i kontakter med t ex Försäkringskassan och säkerställa att medarbetaren får tillgång till rätt rehabåtgärder i rätt fas i sjukskrivningen.

Det vanligaste är då att rehabkoordinatorn kallar medarbetaren till FHV för en bedömning där orsak till sjukfrånvaro kartläggs och förslag på åtgärder sammanställs. Många gånger sker det genom att medarbetaren får träffa en eller flera av kompetenserna på FHV, t ex läkare, sjukgymnast och/eller psykolog.

Rehabkoordinatorn kan sedan gemensamt med dig och den aktuella medarbetaren gå igenom vad som framkommit och förslag på hur ni ska gå vidare och skapa en handlingsplan för detta. Många gånger finns det även behov av att koppla in Försäkringskassan och där kan då rehabkoordinatorn hjälpa till.

Rehabkoordinatorn kan sedan finnas med genom hela sjukskrivningsprocessen och säkerställa att rätt rehabilitering genomförs och leder fram till återgång i arbete. Allt sker självklart i relation till gällande regelverk som t ex rehabiliteringskedjan.

Det arbetsgivaransvar du har som arbetsgivare när det gäller den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan du aldrig lägga över på FHV – men FHV kan bistå dig i att utföra det som ryms inom ditt ansvar.

Tycker du att det är krångligt och svårt när en medarbetare är sjukskriven och är i behov av rehabilitering för att kunna återgå i arbete? Ta då hjälp av företagshälsovården!

Frågor till din Handbok:

  • Har ni avtal med en FHV eller har ni en FHV ”att tillgå”?
  • Formulera hur du som arbetsgivare ska samverka strategiskt med er FHV för att gemensamt verka för att förhindra ohälsa på arbetsplatsen
  • Vilken typ av tjänster är vi i behov av hos en FHV?
  • Hur och när har medarbetare tillgång till FHV?
  • När är det lämpligt att läkaren på er FHV är den sjukskrivande läkaren?
  • Vid vilka moment i en rehabilitering är FHV viktig?
  • Hur kan vi vara behjälpliga av en rehabkoordinator på FHV?

Publicerad: 2011-05-23

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!