Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Arbetsmiljöverket vill inte utreda om regionala skyddsombud jobbar rätt

Arbetsmiljöverket  säger bestämt nej till förslaget att verket ska få i uppdrag att följa upp och  utvärdera resultatet av de regionala skyddsombudens verksamhet. Ett sådant  uppdrag skulle kunna leda till att opartiskheten i tillsynen ifrågasätts hävdar  Arbetsmiljöverket.

Publicerad: 2010-02-12

Ekonomistyrningsverket, ESV, har på uppdrag av regeringen sett över rutinerna för administration och redovisning av det statliga bidraget, de så kallade partsmedlen, till regional skyddsombudsverksamhet.

Utbetalningen av det statliga bidraget på drygt 100 miljoner kronor sköts av Arbetsmiljöverket. Bidraget betalas ut till de centrala fackliga organisationerna (LO, TCO och Saco) som varje år träffar en överenskommelse om hur medlen ska fördelas mellan dem. Centralorganisationerna fördelar därefter pengarna mellan sina medlemsförbund.I den rapport som överlämnades till regeringen i höstas påpekade ESV att dagens redovisning av det statliga stödet inte ger någon samlad bild av hur verksamheten bedrivits eller med vilket resultat.

”Det stora problemet är bristen på uttalat syfte med redovisningen. För vem är de insamlade uppgifterna intressanta? Vad ska de användas till? Hittills har uppgifterna legat till grund för en återrapportering i Arbetsmiljöverkets årsredovisning. Veterligen har uppgifterna inte använts till någon analys och inte heller i styrningen av de statliga insatserna” konstaterade ESV.

I rapporten gav ESV förslag på en rad åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Bland annat föreslogs att Arbetsmiljöverket får till uppgift att följa upp och redovisa resultatet av den regionala skyddsombudsverksamheten. Verket skulle utforma redovisningen så att den möjliggör en bedömning om statsbidraget är väl använda skattemedel med hänsyn till målen för arbetsmiljöpolitiken. Arbetsmiljöverkets kostnader för uppföljning och redovisning skulle enligt förslaget täckas genom verkets förvaltningsanslag.

Arbetsmiljöverket avstyrker nu i ett yttrande till regeringen delar av ESV:s förslag. Det arbete verket förväntas utföra kan inte klaras inom nuvarande budgetramar. Dessutom ingår inte uppföljning och utvärdering av partsmedel i verkets uppgifter, hävdar Arbetsmiljöverket. Uppdraget ligger utanför ramen för de uppgifter verket föreläggs i instruktionen (SFS 2007:913). Förvaltningsanslaget ska enligt instruktionen användas till inspektionsverksamhet, författningsarbete och information om arbetsmiljö.

”Att granska fristående och ideella organisationer är oavsett om de uppbär statliga bidrag eller ej alltid en känslig fråga. Om det som i detta fall handlar om uppföljning, utvärdering och analys av organisationer som Arbetsmiljöverket enligt sin instruktion ska samråda med blir frågan än mer känslig”, påpekar Arbetsmiljöverket i sitt yttrande. Arbetsmiljöarbetet i Sverige bygger på en trepartssamverkan mellan Arbetsmiljöverket, arbetsgivare och arbetstagare. Denna samverkan bygger i sin tur på förtroendet mellan de tre parterna, något som ESV inte beaktat, anser Arbetsmiljöverket.

Därför föreslår man att utvärdering, uppföljning och analys av partsmedlen istället ska skötas av en aktör utanför Arbetsmiljöverket. Då skulle inte opartiskheten i verkets tillsynsverksamhet kunna ifrågasättas.

Ekonomistyrningsverket, rapport 2009:27 Regionala skyddsombud Arbetsmiljöverkets yttrande, Dnr AKL 2009/100307

Publicerad: 2010-02-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!