Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Dålig hälsa dubblerar risk för mobbning

PSYKOSOCIALT Risken är dubbelt så stor att bli mobbad om du har fysisk eller psykisk dålig hälsa. Men bara om stödet från chefen är lågt. Dessa individrisker finns endast om det också finns brister i organisationen, säger Stefan Blomberg, forskare på Arbets- och miljömedicin i Linköping.

Publicerad: 2021-12-20

Ny forskning visar att fysisk ohälsa dubblerar risken att bli utsatt för mobbning, om stödet från chefen samtidigt är lågt. Foto: Colourbox

Runt tio procent av de som arbetar är utsatta för mobbning, visar forskning. Har du dålig hälsa är risken större att du tillhör dessa tio procent.

Studier har visat att den som lider av psykisk ohälsa har dubblerad risk att bli utsatt. Nu har forskare från Arbets- och miljömedicin i Linköping sett att detsamma gäller för de med fysisk dålig hälsa – risken blir även för dem dubblerad.

– Att den generella hälsan, alltså både den psykiska och fysiska hälsan, påverkar risken för utsatthet, förvånade oss och är något nytt som inte studerats tidigare, säger Stefan Blomberg, forskare och doktorand på Arbets- och miljömedicin i Linköping, som tillsammans med Michael Rosander nyligen publicerade forskningen.

Studien baserar sig på data från cirka 1 000 anställda på en statlig myndighet. Forskarna gjorde två mätningar med två års mellanrum där de lät de anställda svara på en enkät i form av en utökad medarbetarundersökning. Forskarna mätte bland annat skattad hälsa, förekomst av mobbning och grad av stöttande ledarskap.  

Det Stefan Blomberg såg i resultaten var att risken att bli utsatt för mobbning bara ökade för de med dålig hälsa om chefsstödet samtidigt var lågt.  Var stödet tvärtom starkt från chefen hade den med dålig hälsa i stället minskad risk att bli utsatt för mobbning.

– De anpassningsåtgärder, stöd och det sätt att kommunicera i gruppen som en stöttande chef hade gjorde att den med sviktande hälsa i stället fick ett utökat skydd. Hur chefen agerade hade en enorm betydelse, säger Stefan Blomberg.

De beteenden hos chefen som var viktiga var att hen var empatisk, lyssnande och gav hjälp när det behövdes. Generellt var dessa chefer bra på att bygga tillit och relationer.

Men varför visade sig sviktande hälsa vara en riskfaktor? Den förklaring som forskarna tidigare gett är att den som lider av psykisk ohälsa tolkar omgivningen så att denne känner sig mer utsatt. Förklaringsmodellen har dock fått kritik för att lägga skulden på offret.

Stefan Blomberg ger en annan förklaringsmodell som utgår från vad som utgör en grupp och vad som håller den samman.

– Här kommer normer i centrum. Att passa in och vara en typisk gruppmedlem är viktigt. Ju mer typisk du är desto mer tillhör du kärnan i gruppen. Ju mer du avviker från den typiska gruppmedlemmen desto större risk är det för att bli utstött eftersom den som inte passar in i gruppen därmed också hotar den.

På en arbetsplats finns mycket normer kring hur man ska prestera och interagera, förklarar Stefan Blomberg.

–  Alla faktorer som gör att man inte riktigt klarar av att leva upp till de normer och krav som finns på arbetsplatsen kan utgöra riskfaktorer för att man utsätts för utstötningsbeteenden.

Och det är just därför ledarskapet får så stor betydelse, menar Stefan Blomberg.

– En chef är en förebild som har möjlighet att påverka normerna.

Han pekar på att det generellt sett varit ett enormt fokus på individfaktorer när mobbningsfrågorna hanterats i arbetslivet. Och det är fel.

– Gång på gång har man inom forskningen kommit fram till att det är organisationen som är den viktiga när det gäller mobbning. Det är inte individfaktorn som avgör. Det finns individuella riskfaktorer för den som är sjuk eller emotionellt instabil till exempel, men de träder bara fram om det samtidigt finns brister i organisationen, med ledarskapet eller otydliga roller, till exempel.

Samtidigt lyfter han fram det hoppfulla med att detta går att göra något åt.

– Genom att se till att man har en välfungerande organisation där det är ordning och reda och där tillit och förtroende gynnas av ledningen i alla led, då försvinner de individuella riskerna i hög utsträckning.

//ELSA FRIZELL

5 RISKFAKTORER FÖR MOBBNING

Kaos
Kaos på arbetsplatsen skapar alltid problem. Otydlighet omkring vem som gör vad och när skapar problem på arbetsplatsen som riskerar att leda in i mobbningsproblematik.

Arbetsbelastning
Om en arbetsgrupp är satt under hög press kan det leda till att den som inte klarar av kraven stöts ut ur gruppen.

Ledarstil
Ett så kallat låt-gå ledarskap som är passivt och frånvarande kan leda till otydlighet, informella ledare och konflikter.

Förändringsprocesser
Förändringsprocesser som inte hanteras på ett bra sätt leder till osäkerhet och otydliga roller och ökar risk för konflikter.

Konflikter
Det finns ett samband mellan de anställdas förtroende för organisationens förmåga att hantera konflikter och förekomst av mobbning. Många riskfaktorer försvinner om man är duktig på konflikthantering, visar forskning.

Källa: Stefan Blomberg

Foto: Colourbox

Publicerad: 2021-12-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!