Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kan arbetstid kortas för provanställd?

FRÅGA DU&JOBBET Är det okej att erbjuda någon som provjobbat heltid enbart en halvtid? Arbetsrättsjurist Björn Alquist reder ut.

Publicerad: 2021-05-26

Arbetsgivaren sänkte arbetstiden när det blev dags för fast jobb. Foto: Colourbox

FRÅGA: Efter att jag varit provanställd på heltid och alla verkade nöjda med mig visar det sig nu att jag bara blir erbjuden en halvtidstjänst som fortsättning. Får man göra så när jag provjobbat heltid?
Borde arbetsgivaren inte förvarnat om att det bara skulle bli halvtid i god tid? Jag är rätt missnöjd och undrar om jag bara kan sluta, eller har jag uppsägningstid nu?

SVAR: Syftet med provanställning är att ge arbetsgivaren en möjlighet att pröva om en person är lämplig för jobbet.Möjligheten att tillämpa provanställning regleras i 6 § lagen om anställningsskydd.

Provanställning handlar i normalfallet om starten på en tillsvidareanställning. Den kan pågå under högst sex månader och är en prövotid som när som helst kan avbrytas av arbetsgivaren utan att saklig grund för uppsägning föreligger.

Arbetsgivaren behöver varken förhandla eller uppge något skäl till att provanställningen upphör, däremot överlägga med facket om beslutet om arbetstagaren är fackmedlem. Den som är provanställd kan också avbryta.

Om inte annat avtalats gäller ingen uppsägningstid under en provanställning, dvs du kan säga upp dig med omedelbar verkan och gå på dagen. Arbetsgivaren har dock att iaktta en två veckors varselskyldighet, se nedan. Det är dock vanligt att avtal om en månads uppsägningstid träffas även för prövoperioden.

Utöver tidsbegränsningen om högst sex månader finns i LAS inga ytterligare inskränkningar för ingående av avtal om provanställning.

Av Arbetsdomstolens rättspraxis följer att det som huvudregel står i strid mot anställningsskyddslagen att träffa överenskommelse om ny provanställning (efter sex månader) eller att förlänga provanställningen (längre än sex månader), om det inte finns starka sakliga skäl till detta. Sådana skäl kan handla om omfattande frånvaro under prövotiden så att arbetsgivaren inte hunnit bilda sig en uppfattning om en person passar för jobbet.

Vill arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska upphöra när prövotiden löper ut ska besked om den saken lämnas senast vid prövotidens utgång. I annat fall övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren vill att arbetstagaren ska sluta måste hen dock enligt 31 § LAS underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg.Är arbetstagaren fackligt ansluten ska även den fackliga organisationen varslas inom samma tid.

Organisationen har i detta läge rätt att begära överläggning om beslutet. Brott mot arbetsgivarens varselskyldighet enligt 31 § LAS är skadeståndssanktionerad, men en överträdelse innebär inte i sig att anställningen övergår till en tillsvidareanställning.

I ditt fall vill arbetsgivaren ensidigt ändra sysselsättningsgraden i anställningsförhållandet. Det framgår inte när erbjudandet om fortsatt anställning på halvtid kom, dvs om anställningen hunnit övergå till en tillsvidareanställning ännu eller inte. Utifrån frågeställningen tolkar jag det som att arbetsgivaren avbryter provanställningen och därefter lämnar erbjudande om fortsatt anställning tills vidare i samma befattning, men med sänkt tjänstgöringsgrad.

Som framgår ovan står det såväl dig som arbetsgivaren fritt att avsluta en provanställning. Det är även arbetsgivaren som utifrån sin arbetsledningsrätt bestämmer vilka tjänster som finns i företaget och med vilken tjänstgöringsgrad.

Det är därmed möjligt för en arbetsgivare att erbjuda dig fortsatt anställning, men med förändrad, mindre, tjänstgöringsgrad. Sådan ny anställning får dock inte ske på prov längre – arbetsgivaren har redan tillgodosett sitt prövobehov i ditt fall. Det står dig dock fritt att tacka nej till ett sådant nytt erbjudande.

I den aktuella situationen
har arbetsgivaren eventuellt brutit mot sin varselskyldighet mot dig och det kan även vara så att provanställningen hunnit övergå till en tillsvidareanställning – du bör därför ta kontakt med ditt fackförbund för att närmare gå igenom omständigheterna med dem och kontrollera att provanställningen upphört i enlighet med LAS.

//BJÖRN ALQUIST, arbetsrättsrjurist

Har du också en fråga? Mejla till fraga@duochjobbet.se

Vi publicerar ett urval av frågorna.


Foto: Colourbox

Publicerad: 2021-05-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!