Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Restauranger är sämst på arbetsmiljörutiner

Det är nu 17 år sedan de första föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete började gälla alla arbetsplatser i Sverige. Men 40 procent antingen saknar eller har stora brister i detta arbete, som är arbetsgivarens ansvar. Sämst är restaurangägare.

Publicerad: 2010-01-26

Medan olika system och certifieringar för att säkerställa produktionens och produkternas kvalitet ses som helt nödvändiga, så har inte kvalitetssäkringen av arbetsmiljön alls fått samma genomslag.
När Arbetsmiljöverket redovisar de bedömningar av så kallad SAM-status som gjorts 2009 så är resultatet knappast lysande, även om det skett en klar förbättring jämfört med tidigare år.

Bara 10 procent av de bedömda företagen och verksamheterna anges ha SAM-status 3, som innebär att arbetsstället har ett till sin verksamhet och storlek anpassat systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna förbättringar. Det är dock en uppgång med drygt två procentenheter jämfört med 2008.
Närmare 40 procent av de totalt 8 500 arbetsställen som bedömts får sämsta omdömet SAM-status 1, vilket betyder att SAM saknas eller har klara brister. Året före uppgavs närmare 50 procent ha SAM-status 1.

Arbetsmiljöverket redovisar inte bara SAM-status för samtliga. Det görs även en redovisning efter näringsgren, men indelningen ligger på huvudgrupper och är därför grov.

•Processindustri (som tillverkning av papper och kemikalier, och raffinaderier) ligger bäst till i rankingen – var tredje arbetsställe ges SAM-status 3.
•Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillverkning ligger dåligt till, närmare 46 procent har SAM-status 1, bara drygt 12 procent bedöms ha SAM-status 3.
•Sämst är restauranger, hotell- och logiverksamhet, där över 51 procent får SAM-status 1, och knappt 7 procent SAM-status 3.

Oavsett näringsgren så gäller tumregeln att ju större arbetsplats, ju fler anställda, desto bättre klarar verksamheten av att leva upp till kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete.

Bristerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet avspeglar sig också i de krav på åtgärder som Arbetsmiljöverkets inspektörer ställer efter sina inspektioner. De senaste åren har omkring 40 procent av alla krav gällt systematiskt arbetsmiljöarbete. Vanligaste kraven gäller riskbedömning, åtgärder och uppföljning.

Bakgrund: Så sätts SAM-betygen
Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen huvudansvaret för arbetsmiljön, och ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att en arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.
•Den 1 juli 1991 utökades arbetsmiljölagen med en regel om systematik i arbetsmiljöarbetet, som kan ses som en övergripande beskrivning av hur arbetsgivaren ska uppfylla sitt ansvar.
•Den 1 januari 1993 började Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om internkontroll (numera systematiskt arbetsmiljöarbete) att gälla. I föreskrifterna utvecklas och preciseras hur arbetsgivaren ska bete sig för att leva upp till arbetsmiljöansvaret. På samma sätt som man fortlöpande ser till att de produkter och/eller tjänster verksamheten producerar motsvarar de krav på kvalitet som kunder, lagar, standarder med flera ställer, så ska man nu se till att arbetsmiljön i alla avseenden är godtagbar. Detta systematiska arbetsmiljöarbete ska inte bedrivas isolerat utan ingå i den övriga verksamheten.

Tidigare använde Arbetsmiljöverket en fyrgradig skala vid bedömningen av SAM-status, men sedan 2008 redovisas SAM-status efter en ny, tregradig skala.
•SAM 1: SAM saknas eller brister finns i förhållande till SAM-status 2
•SAM 2: Tre kriterier,
– undersökning av arbetsmiljön har gjorts inom en treårsperiod från det aktuella besöket?- dokumenterad riskbedömning finns?- handlingsplan finns för ej ännu genomförda arbetsmiljöåtgärder.
•SAM 3: Arbetsstället har ett till verksamheten och storleken anpassat SAM som ger effekt i form av fortlöpande arbetsmiljöåtgärder.

Publicerad: 2010-01-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!