Allt om arbetsmiljö logga
Osa-frågor

Rättsliga turer om osa-krav på tingsrätt

INGET VITE Värmlands tingsrätt slipper vite i två olika mål om brister i osa-arbetet. Arbetsmiljöverkets krav var otydliga och inte nödvändiga enligt två olika förvaltningsrätter.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-01-10

Bättre osa-utredningar krävdes på Värmlands tingsrätt. Foto: Tommy Andersson

Arbetsmiljöverket krävde bättre koll på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på Värmlands tingsrätt i ett föreläggande i slutet av november 2021. Förhållanden i osa-miljön som kan ge upphov till konflikter och kränkande särbehandling liksom arbetsrutiner och kännedom om arbetstagarnas egna befogenheter var sådant som verket krävde att tingsrätten skulle undersöka.

Åtgärder krävdes senast den 29 april i år – vid ett vite på 300 000 kronor. Beslutet fattades efter en anmälan till verket och en digital inspektion av osa-miljön.

Värmlands tingsrätt höll inte med. Kraven var inte korrekta och åtgärder redan vidtagna. Exempelvis hade en handlingsplan tagits fram, och följts upp, efter att en medarbetarundersökning visat på problem.

Förvaltningsrätten fann inte skäl att ifrågasätta bristerna som Arbetsmiljöverket funnit och ändrade verkets beslut endast genom att Värmlands tingsrätt fick mer tid på sig att göra det som krävdes.

Värmlands tingsrätt överklagade till kammarrätten. Tingsrätten ville hålla vittnesförhör för att styrka att man uppfyllde flera av kraven redan när de ställdes och att problemen med kränkningar var kopplade till en enskild medarbetare.

Kammarrätten i Göteborg ansåg att begäran var befogad och skickade tillbaka målet till förvaltningsrätten.

Åter i förvaltningsrätten tillade tingsrätten att arbetsplatsen haft ett ärende med en anställd och att den personen vänt sig till Arbetsmiljöverket med felaktiga påståenden som verket godtagit. ”Den anställde styr Arbetsmiljöverkets agerande, och verket ser det som att tingsrätten inte kan hantera kränkande särbehandling.” menade tingsrätten.

Arbetsmiljöverket höll fast vid sina krav men ansåg att tingsrätten kunde få längre tid på sig. Verket påpekade att flera medarbetare uppgett att de blivit utsatta för kränkande särbehandling.

Av vittnesförhören framgick att det funnits en individ som många känt sig kränkta av och att tingsrätten på olika sätt arbetat med detta både innan och efter föreläggandet.

Förvaltningsrätten anser att det fanns brister i osa-miljön som behövde utredas vidare när föreläggandet lades. Orsaken till verkets inspektion är av underordnad betydelse och förvaltningsrätten har inte fäst någon avgörande vikt vid den enskilde anmälarens uppgifter. Kraven är tillräckligt tydligt och precist formulerade, men behöver inte förenas med ett vite. Arbetsmiljöverket har inte tidigare riktat något föreläggande mot Värmlands tingsrätt som de inte efterlevt och någon särskild motivering för vitet framgår inte. Tingsrätten har också genomfört och planerar åtgärder som är i linje med kraven i föreläggandet.

Ny tid för när kraven ska vara uppfyllda bestäms till fyra månader efter att domen vunnit laga kraft, som var den 3 november.

Den 5 juli 2021 krävde Arbetsmiljöverket i ett annat ärende att Värmlands tingsrätt skulle få ordning på arbetsbelastningen. Arbetsmängden för domstolshandläggarna var inte i balans med resurserna.

Tingsrätten påpekade att domstolen har fler handläggare per mål än genomsnittet i Sveriges domstolar och att handläggarna är mindre sjuka än vid andra domstolar. Tingsrätten menade att verkets krav var för ospecifikt ställda. Förvaltningsrätten höll med och sa att ett krav på balans snarare handlar om ett resultat än konkreta åtgärder. Förvaltningsrätten avslår därför verkets ansökan om utdömande av vite.

Domen har vunnit laga kraft.

Foto: Tommy Andersson

Publicerad: 2023-01-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!